• sahypa_head_bg

Söwda / paýlamak / agent

Söwda kompaniýasy bolsaňyz ýa-da ýerli ýurtda paýlaýjy we agent bolmak isleýän bolsaňyz, SIKO size nädip hyzmat edip biler?

Aladalar  SIKO çözgütleri we artykmaçlyklary
Material dürlüligi 1001_icon1Köp tanymal markalara deň bolan ýokary öndürijilikli polimerleriň doly görnüşi, Has giňişleýin öwrenmek üçin şu ýerdäki deňeşdirme sanawymyza girmegiňizi haýyş edýäris.
Önümçilik kuwwaty 1143_icon2SIKO jemi 300,000 önümçilik, 58 ösen önümçilik liniýasy, 6 laboratoriýa, 72 inersener bilen gözleg we barlag topary bilen 5 önümçilik desgasyny birleşdirdi. Dowamyny öwreniň
Bahasy 1143_icon3Bu beýleki markalar bilen deňeşdirilende, ahyrky ulanyjy müşderilerine we kompaniýaňyza peýdaly bolup, win-win-win we ähli ýeňiş ýagdaýyna ýetip biljek bahamyz has bäsdeşlik edýär.
Custöriteleşdirilen kompozit material 1001_icon4ýokary güýç, ýokary täsir, güýçlendirilen ýylylyk durnuklylygy, gidroliz çydamly, UV çydamly, alaw saklaýjy (halogen erkin), çalgy ýagy gowulaşdy (PTFE, MOS2), sürtülmä garşy, aşaga çydamly, antistatiki, süýşmäge çydamly, metal çalşylýar, termal we elektrik geçiriji we ş.m.
MOQ 1143_icon5Dürli taslamalara görä pes we çeýe MOQ haýyşy
Mysal 1001_icon6Adatça 10 kilograma çenli mugt, hasabyňyzdaky ýük tölegleri, aýratyn ýagdaýlar aýratynlykda alnyp barylýar
Enjamlary barlamak 1143_icon7SIKO-nyň ähli 5 önümçilik desgasy açyk bolar we sahypa girmegiňizi hoş geldiňiz.
Aragatnaşyk 1143_icon8Bu ugurdaky köp ýyllyk tejribä esaslanyp, ahyrky ulanyjy müşderilerine gowy hyzmat etmek üçin hünärimizi, çalt tizligimizi we ýokary netijelilik işimizi ulanyp, ahyrky ulanyjy müşderileri üçin çözgütleri bilelikde düzedip bileris.
Hil 1001_icon11Gaty hil gözegçiligi prosesi, ýokary hilli jogap ulgamy, öz wagtynda hil yzarlamak we işlemek
Paýlamak we agent syýasaty 1143_icon10Dürli ýurt bazaryndaky ýagdaýa görä, özara bähbitler üçin uzak möhletleýin şertnama şertleri barada gepleşik geçireris.