• sahypa_head_bg

Galyp akymynyň derňewi

MOLDFLOW

Müşderilere laýyk materiallary saýlamaga kömek etmek, owadan we durnukly reňk we reňk shemasy bilen üpjün etmek, plastmassa bölekleriniň gurluş dizaýnyny optimallaşdyrmak, galyndy dizaýnyna laýyk gelmegi maslahat bermek, synag önümçiliginiň we köpçülikleýin önümçiligiň ähli prosesine gatnaşmak we önümçilikdäki ähli meseleleri çözmek; prosesi

Önüm dizaýny

Material saýlamak

Galyp dizaýny

Sanjym prosesi

Hiliň ýokarlanmagy

moldflowImg1

Alamatyň galyňlygy inçe we doly sanjym etmek aňsat däl.

Gapyrganyň beýikligini peseltmek ýa-da 5 mm giňeltmek we 0,3 mm galyňlaşdyrmak maslahat berilýär.

moldflowImg2

Bir nokatly derwezäniň sowadyjy ylgaýjysynyň basyşy ujunda gowy däl, sütüniň gysylmagyny sazlamak aňsat däl, iki nokat yzygiderli klapan ýylylyk akymynyň ýoluny ulanmak maslahat berilýär.

moldflowImg3

Önüm dizaýny: önümiň gurluş dizaýnyny çaklamak, gurluş dizaýnyny optimizirlemek we artykmaç material öndürijilik talaplaryny azaltmak.

moldflowImg4

Galyp dizaýny: Galybyň soňraky üýtgemeginiň mümkinçiligini azaltmak üçin galybyň esasy gurluşy üçin dizaýn meýilnamasyny maslahat beriň.