• sahypa_head_bg

Awtoulag pudagy

Awtoulaglarda neýlon PA66-nyň ulanylmagy iň giňdir, esasan neýlonyň ajaýyp mehaniki aýratynlyklaryna baglydyr.Dürli üýtgetme usullary awtoulagyň dürli bölekleriniň dürli talaplaryna laýyk bolup biler.

PA66 materialynyň aşakdaky talaplary bolmaly:

Ajaýyp mehaniki häsiýetler, ajaýyp berklik we pes temperatura çydamlylygy;

Ameangynyň öçürijisiniň ajaýyp öndürijiligi, EUB ülňülerine laýyklykda halogen ýalyn saklaýjy, galogen we fosforsyz ýangyn saklaýjyny gazanyp biler;

Dwigateliň töwereginde ýylylygyň ýaýramagy üçin ulanylýan ajaýyp gidroliz garşylygy;

Ajaýyp howa garşylygy, ýokary temperaturada uzak wagtlap ulanylyp bilner;

Güýçlendirilen üýtgemelerden soň, has köp iş şertlerine laýyk gelýän temperatura garşylygy 250 ° C töweregi bolup biler;

Güýçli reňklemek we gowy suwuklyk uly awtoulag önümlerini emele getirip biler.

pudaklaryImg1
pudaklarImg2
SenagatImg3

Adaty amaly düşündiriş

pudaklaryDescriptionImg1

Arza:Awtoulag bölekleri - Radiatorlar we interkoler

Material:30% -33% GF bilen PA66 güýçlendirildi

SIKO synpy:SP90G30HSL

Peýdalary:Strengthokary güýç, ýokary berklik, ýylylyga garşylyk, gidroliz garşylygy, himiki garşylyk, ölçeg durnuklaşýar.

pudaklaryDescriptionImg2

Arza:Elektrik bölekleri - Elektrik hasaplaýjy enjamlar, döwüjiler we birleşdirijiler

Material:25% GF güýçlendirilen PA66, alaw saklaýjy UL94 V-0

SIKO synpy:SP90G25F (GN)

Peýdalary:
Powerokary güýç, ýokary modul, ýokary täsir,
Ajaýyp akym ukyby, aňsat galyp we aňsat reňkli,
Ameangyn saklaýjy UL 94 V-0 Halogen we fosforsyz EUB daşky gurşawy goramak talaplary,
Ajaýyp elektrik izolýasiýasy we kebşirleme garşylygy;

pudaklaryDescriptionImg3

Arza:Senagat bölekleri

Material:PA66 30% --- 50% GF bilen güýçlendirildi

SIKO synpy:SP90G30 / G40 / G50

Peýdalary:
Strengthokary güýç, ýokary berklik, ýokary täsir, ýokary modul,
Ajaýyp akym ukyby, aňsat galyp
Pes we ýokary temperatura garşylygy -40 from 150 ℃
Ölçegli durnuklaşdyrýar, tekiz ýüzýär we ýüzýän süýümlerden azat,
Ajaýyp howa garşylygy we UV garşylygy

Önümiňiz üçin başga tehniki parametrleri we material saýlamak teklibini bilmek isleseňiz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň, iň tiz wagtda hyzmatlaryňyzda bolarys!