• sahypa_head_bg

Polimerleri gözlemek

OEM sanjym zawodyny üpjün ediji programmasy üçin gözleg polimerleriniň ahyrky ulanyjysy bolsaňyz, SIKO size haýsy çözgütleri hödürläp biler?

SIKO 'çözgütler we artykmaçlyklar

1127_icon11, Önüm programmaňyza, takyk tehniki we amaly gurşaw haýyşyna görä, SIKO iň oňat baha bilen potensial laýyk materiallary maslahat berer, şol bir wagtyň özünde gözden geçirmek üçin tehniki maglumat tablisasyny berer (haýyşa görä bir ýa-da birnäçe)

1127_icon22, Müşderiler içerki başlangyç barlag we baha we tehniki parametrler boýunça tassyklama

1127_icon33, Müşderiler e-poçta ýa-da onlaýn APP (whatsapp, wechat, skype we ş.m.) arkaly aragatnaşyk aragatnaşyk toparyny gurup bilerler - SIKO - sanjym galyplaryny üpjün ediji

1127_icon44, Müşderileriň üpjün ediji sanjym ussahanasynda çalt nusga galyplaýyş synagy, SIKO zerur bolsa ýerinde synag geçirmäge kömek etmek üçin inerener iberip biler.

1127_icon55, Müşderiler galyp önümlerini barlaýarlar, tassyklanan halatynda ädimme-ädim köpçülikleýin önümçilige geçerler, tassyklanmasa, sebäbini anyklamak we ýene bir ýol gurarys, SIKO ikinji nusgany çalt berer we synag üstünlikli bolýança iň gowy tagallalar bilen prosesi gaýtalaň

1127_icon66, Synag üstünlikli we saýlanan synagdan soň satyn almagyň iki usuly bar, müşderiler SIKO-dan gönüden-göni satyn alýarlar ýa-da müşderiler SIKO-dan satyn almak üçin galyp üpjün edijini belleýärler.

1127_icon77, Adaty köpçülikleýin önümçilik wagtynda SIKO müşderilere hepdelik ýa-da aýlyk material sargytlarynyň ýerine ýetirilişini habar berer we müşderilere sargytlaryňyzy galyndy üpjün ediji bilen deňeşdirýän hiline we mukdaryna gözegçilik etmäge kömek eder.

1127_icon88, SIKO her aýda iň soňky material çykdajylaryny täzelär we müşderilere ýagdaýa düşünmek we material çykdajylaryna berk gözegçilik etmek üçin kömek eder.

1127_icon99, Doly ScaleQuality gözegçilik